Reparatievoorwaarden

1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden de door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld.

2. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijdkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

3. Op verzoek van de cliënt geeft de reparateur schriftelijk een prijsopgave, alsmede een opgave van de reparatieduur.

a. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij het artikel voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt.

b. De klant kan eventueel afzien van verdere dienstverlening door de reparateur en betaalt dan alleen de onderzoekskosten. De reparateur stelt vervolgens het goed weer ter beschikking aan de cliënt in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

c. Indien de reparatie door derden moet worden uigevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de cliënt hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de reparateur niet houden aan de opgegeven reparatietijd.

4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij reparatie gebruikgemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op verzoek vooraf van de cliënt stelt de reparateur de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking van de cliënt.

5. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

6. De reparateur is aansprakelijk voor verlies of diefstal van het artikel, de toebehoren en accessoires, alsmede voor de schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door, tot aan de terbeschikkingstelling aan de cliënt

7. Na de reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en van de vervangen onderdelen.

8. De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van 1 jaar op de reparatie en op de daarbij gebruikte onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het artikel aan de cliënt. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

9. Bij opnieuw optreden van het gebrek binnen de garantietermijn, doet de reparateur een opgave van de prijs van de nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Besluit de cliënt af te zien van opnieuw repareren, dan wordt het voor de voorafgaande reparatie in rekening gebrachte arbeidsloon onder aftrek van de op de reparatiebon vermelde onderzoekskosten aan de cliënt gerestitueerd.

c. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt doorbrekend.

d. Na de hernieuwde reparatie begint de in artikel 8 genoemde garantie termijn opnieuw te lopen

10. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen door de reparateur ,- waarvan de laatste bij aangetekend schrijven-, aan de cliënt dat het artikel gereed is, de cliënt gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het artikel op te halen, is de reparateur gerechtigd dit artikel te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag en de op de verkoop vallende kosten.

Maak een afspraak

Klik hier om direct een reparatieafspraak te maken.